آتنا میدانی و سایه ملکی در سال 1396 گروه معماری خود را تاسیس کرده اند و خدمات خود را بر پایه طراحی مطالعات محور بنیان نهادند. این مجموعه متشکل از معماران،طراحان داخلی ،طراحان محصول و طراحان فضای سبز و طراحان شهری می باشد.

رویکرد طراحی

فرآیند طراحی بر پایه تفکر است که با همفکری کارفرمایان راه حل های خلاقانه تولید می کنیم اصل دیگری در روند طراحی اجرایی بودن آن است که با بهره گیری از مجریان مجرب طرح ها به صورت اجرایی ارائه می شوند.